Rychlé peníze za vaši nemovitost
Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 50 50 60

Dluhy a jejich
následky

 • Žijete s dlužníkem pod jednou střechou?

  Pokud sdílíte s dlužníkem jednu domácnost, pak může nastat situace, že i vaše osobní věci budou v rámci exekučního řízení zahnuty do soupisu sestaveným exekutorem. Ve chvíli, kdy se dlužník nemá k placení svých závazků, je zabavení movitého majetku logickým krokem ve vývoji. K exekuci majetku dlužníka dochází, i když se jeho majetek nachází ve společných prostorách, přičemž jeho věci nejsou odděleny od majetku třetích osob.

 • Co se může stát, když dlužíte a nesplácíte?

  Je jen na rozhodnutí věřitele, jaké kroky zvolí a zda postihne exekucí vás, nebo vaše ručitele. Nepřebírání písemností není řešení, soud vás odsoudí i bez vaší přítomnosti a exekuci se tak nevyhnete.

 • Co může a co nesmí exekutor zabavit?

  Exekutor nesmí zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k zajištění hmotných potřeb svých a své rodiny, k plnění pracovních úkolů, k výkonu podnikatelské činnosti, a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Exekuční
řízení

NEXT INVEST
a naše nabídka

Jaké jsou náklady exekuce, odměna exekutora, exekutorské poplatky a náklady na provedení exekuce?

Exekutor vykonává svou exekuční činnost popřípadě další exekutorskou činnost za odměnu, její výše a způsob jejího určení se řídí Vyhláškou o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem č.
330/2001 Sb.
ze dne 5. září 2001.

Za další činnost exekutora lze přitom pokládat:

 • Poskytování právní pomoci
 • Sepisování exekutorských zápisů
 • Přijímaní věcí do úschovy
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka
 • Správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení

Odměna za výkon exekuční činnosti § 6

Odměna exekutora za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí vždy nejméně
3 000 Kč.

Výše odměny se dále odvíjí od výše dlužné částky:

15 % do částky 3 000 000 Kč jejího základu
10 % z přebývající částky 3 000 000 Kč až do částky 40 000 000 Kč jejího základu
5 % z přebývající částky 40 000 000 Kč až do částky 50 000 000 Kč jejího základu
1 % z přebývající částky 50 000 000 Kč až do částky 250 000 000 Kč jejího základu

Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Odměna za provedení exekuce vyklízením § 7

Činí 10 000 Kč  za každou vyklizenou stavbu, byt nebo místnost.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci § 8

Za každou odebranou věc nebo soubor věcí činí odměna 15 % z hodnoty věci, nejméně však 2 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci § 9

Výše odměny exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci se v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, vypočítá podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek z prodeje věci.

Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů § 10

Za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů, činí odměna exekutora 6 000 Kč.

Zavolejte nám na bezplatnou linku

Společně najdeme řešení i Vaší situace

800 50 50 60

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás, do 24 hodin se vám ozveme.

Jak nakládáme s vašimi osobními údaji se dočtete ZDE.